664 414 644   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oświetlenie hal

Oświetlenie hal

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

Pomiary oświetlenia awaryjnego i miejsc pracy

Pomiary oświetlenia awaryjnego i miejsc pracy

Kontrola obiektów - okresowe pomiary instalacji i sieci

Kontrola obiektów - okresowe pomiary instalacji i sieci

Inteligentne domy

Inteligentne domy

Badanie elektronarzędzi

Badanie urządzeń elektrycznych w świetle norm i przepisów

 Norma  PN-88/E-08400/10:1988  Narzędzia  ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i badania. (wycofana bez zastąpienia w 2002r.)

 Jednym z najważniejszych dokumentów jest obecnie zapis  z  Kodeksu  Pracy  odnoszący  się  do obowiązku zapewnienia bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń. Jasno z niego wynika, że całą odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń ponosi ich właściciel (właściciel firmy, użytkownik domowy). Chcąc stwierdzić, że  urządzenia  są  bezpieczne  należy  wykonywać  regularne  przeglądy  i  badania  w  oparciu o uznane normy  przedmiotowe.

 

Kodeks Pracy. Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Art. 215.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

1)   zapewniały   bezpieczne   i   higieniczne   warunki   pracy,   w   szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,   porażeniem   prądem   elektrycznym,   nadmiernym   hałasem, działaniem   drgań   mechanicznych   i   promieniowania   oraz   szkodliwym i   niebezpiecznym   działaniem   innych   czynników   środowiska   pracy,

2)   uwzględniały zasady ergonomii.

Art. 216.

§ 1.

Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne,

które nie spełniają wymagań określonych w art. 215.

§ 2.

W  przypadku  gdy  konstrukcja  zabezpieczenia  jest  uzależniona  od  warunków  lokalnych,

wyposażenie maszyny  lub  innego  urządzenia technicznego w  odpowiednie zabezpieczenia

należy do obowiązków pracodawcy.

Art. 217.

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Art. 218.

Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.

 

Badanie elektronarzędzi

 1. Oględziny

Należy sprawdzić, czy: 

· Narzędzia są czyste i kompletne i mają czytelne tabliczki znamionowe.

· Elementy obudowy zewnętrznej i rękojeści nie są uszkodzone.

· Wtyczka nie jest uszkodzona (pęknięta, przypalona, styki nie są zdeformowane)

· Przewód przyłączeniowy jest zabezpieczony przed wyrwaniem z wtyczki i narzędzia oraz nie ma uszkodzonej izolacji.

· Nie ma wycieków smaru i oleju.

 2. Sprawdzenie obwodu ochronnego

Należy sprawdzić czy:

· Przewód PE jest dobrze i pewnie podpięty

· Długości żył przewodzących przewodu zasilającego są takie, aby przy wysunięciu się przewodu z odciążki, żyły przewodzące prąd naprężyły się wcześniej niż żyła ochronna.

 3. Sprawdzenie biegu jałowego

Narzędzie należy włączyć do sieci na okres 5-10 sekund. Należy zwrócić uwagę na natychmiastowy rozruch, równomierną pracę oraz czy nie występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze.

 4. Pomiary

· Pomiar rezsytancji izolacji należy wykonać na elektronarzędziu zimnym, łącznie z przewodem przyłączeniowym, napięciem stałym 500V (megaomomierz 500V). Wartości rezystancji izolacji nie powinny być mniejsze

od 2MΩ dla narzędzi I i III klasy ochronności oraz

od 7 MΩ dla narzędzi o II klasie ochronności.

· Najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewodu PE wynosi 0,1 Ω.

· Wyniki pomiaru można uznać za pozytywne jeżeli:

Rp≤Rw oraz RPE≤RPR-w gdzie:

Rp-pomierzona wartość rezystancji izolacji

Rw-najmniejsza dopuszczalna wartość rezystancji izolacji

Rpe- najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewód

Rrr-w- najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewodu PE

 5. Protokół

Protokół powinien zawierać dane urządzenia :

Nazwa elektronarzędzia, producent, nr seryjny, typ, P [kW], U [V], klasa izolacji

 

 

Czasokres badań elektronarzędzi

I kategoria – co 6 miesięcy; (eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany i zwrot do magazynu, - - badania co 6 miesięcy) 

II kategoria – co 4 miesiące; (eksploatacja częsta-nie zwracane (u pracownika) - badania co 4 miesiące) 

III kategoria – co 2 miesiące; (eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 miesiące)

kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie eksploatacji;

 

Podział elektronarzędzi pod kątem kategorii użytkowania

Kategoria I

Elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników.

Kategoria II

Elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni.

Kategoria III

Elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie lub zainstalowane na stałe (np. w linii produkcyjnej lub montażowej).