664 414 644   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oświetlenie hal

Oświetlenie hal

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

Pomiary oświetlenia awaryjnego i miejsc pracy

Pomiary oświetlenia awaryjnego i miejsc pracy

Kontrola obiektów - okresowe pomiary instalacji i sieci

Kontrola obiektów - okresowe pomiary instalacji i sieci

Inteligentne domy

Inteligentne domy

Odbiory techniczne obiektu

 

Wskazania dla inwestorów w zakresie przygotowania dokumentacji z odbioru technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych przed przekazaniem obiektu do eksploatacji


Obowiązujące przepisy i normy w dość ograniczonym zakresie precyzują sposób sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów, badań i prób urządzeń ochrony przeciwpożarowych potwierdzających ich pełną przydatność dla ochrony przeciwpożarowej obiektu. Dlatego też poniżej omówiono zasady sporządzania tych dokumentów, wynikające bezpośrednio z przepisów (obowiązujących bądź też przewidywanych do wprowadzenia w życie w najbliższym czasie), dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji ustalonych przez producentów, itd.


Instalacja gaśnicza tryskaczowa

W Polskiej Normie - PN-M-51540. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji - zostały podane zasady odbioru urządzeń tryskaczowych.

Zgodnie z pkt 19 normy, odbiór obejmuje:
1. sprawdzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w normie,
2. przegląd urządzenia tryskaczowego polegający na oględzinach zewnętrznych urządzenia i sprawdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normy obejmujący:
o elementy budowlane oddzielające przestrzenie chronione urządzeniem tryskaczowym
od przestrzeni nie chronionych,
o ważniejsze części składowe urządzenia tryskaczowego, w tym co najmniej:
§ hydrofor i zbiornik grawitacyjny,
§ zbiorniki pośrednie i zbiorniki zapasowe,
§ armaturę zaporową i regulacyjną oraz filtry na przewodach zasilających,
§ pompy zasilające,
§ łączniki ciśnieniowe,
§ rozdzielnię elektryczną urządzenia tryskaczowego,
§ zawory kontrolno-alarmowe z przyspieszaczem,
§ urządzenia alarmowe,
§ wskaźniki oraz przyrządy pomiarowe,
§ tryskacze.
o sposób wykonania robót montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
§ usytuowania spadków i połączeń przewodów rurowych,
§ dostępu do armatury i urządzeń pomiarowych,
§ przejść przewodów przez elementy budowlane i kompensacji przewodów rurowych,
§ uchwytów i mocowań przewodów,
§ zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych przewodów przed korozją.
o rozstawienie tryskaczy
o widoczność i trwałość oznaczeń na manometrach i armaturze zaporowej, określających
odpowiednio: dopuszczalne ciśnienie, dopuszczalny poziom i stan pracy.
3. sprawdzenie drożności przewodów i armatury, które należy wykonać przez przeprowadzenie próby
płukania, sporządzenie protokołu i przekazanie go użytkownikowi lub właścicielowi urządzenia
tryskaczowego,4. sprawdzenie szczelności przewodów polegające na przeprowadzeniu próby wodnej hydrostatycznej,
przy ciśnieniu co najmniej 13,5 bar przez co najmniej 2 godziny; próbę należy przeprowadzić
oddzielnie dla przewodów podziemnych i nadziemnych; podczas próby nie powinny wystąpić
przecieki; z próby szczelności należy sporządzić protokół i przekazać go użytkownikowi lub
właścicielowi urządzenia tryskaczowego,
5. sprawdzenie działania urządzenia tryskaczowego, obejmujące:
o sprawdzenie zaworów kontrolno-alarmowych,
o sprawdzenie pomp zasilających,
o sprawdzenie samoczynnego urządzenia kontrolno-sygnalizacyjnego.
Zaleca się aby z przeprowadzonych prób został sporządzony dokument zbiorczy - atest instalacji tryskaczowej obejmujący zarówno szczegółowe parametry techniczne, jak i wyniki prób odbiorowych instalacji.


Instalacja gaśnicza na gaz obojętny


Ze względu na brak szczegółowych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zaleca się stosowanie podobnej metodyki postępowania jak dla instalacji gaśniczej tryskaczowej, przy czym program odbioru instalacji gaśniczej na gaz obojętny powinien obejmować w szczególności:
1. sprawdzenie, czy wszystkie podzespoły urządzenia gaśniczego zostały zainstalowane zgodnie
z instrukcjami montażu producenta oraz projektem instalacji,
2. sprawdzenie pewności wykonania wszelkiego rodzaju uszczelnień połączeń gwintowych,
3. przeprowadzenie próby drożności rur przez przedmuchanie ich sprężonym powietrzem
poprzedzone oczyszczeniem rur z brudu z zewnątrz i wewnątrz oraz ich odtłuszczeniem,
4. poddanie instalacji rurowej hydraulicznej (wodnej) próbie ciśnieniowej - sprawdzenie przez okres
5-ciu minut rurociągu rozprowadzającego na szczelność i wytrzymałość (ciśnienie robocze 35 bar);
próbę przeprowadza się z wkręconymi w miejsca przyłączenia dysz wylotowych korkami
zaślepiającymi,
5. zapewnienie wystarczającej szczelności pomieszczenia chronionego - sprawdzenie prawidłowości
uszczelnień drzwi i otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu chronionym.


Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa


Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących odbioru instalacji sygnalizacji pożaru poniżej przytoczono podstawowe założenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pożaru, zawartych w opracowaniu Centrum - Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 1994r. "Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej".
1. Wykaz czynności , które należy wykonać w czasie odbioru:
o sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,
o sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,
o sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych,
o sprawdzenie czułości przy pomocy przyrządu serwisowego wszystkich czujek pożarowych
(może być przedstawiony protokół pomiaru),
o sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegawczy pożaru poprzez ich uruchomienie
(podlega sprawdzeniu 100% elementów wykrywczych); w przypadku systemów analogowych
dopuszczalne jest sprawdzenie poziomów czułości poszczególnych czujek,
o sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup (dotyczy
systemów adresowalnych i analogowych).2. Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi:
o aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione
z projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
o protokoły obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych, ź protokoły pomiarów
rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia,
o protokoły odbiorów częściowych,
o dziennik budowy,
o ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.
3. Wykaz zaleceń dla użytkownika:
o w pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę należy umieścić:
§ plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
§ opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,
§ wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu,
§ książkę pracy instalacji, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywołania (protokół taki należy prowadzić również w przypadku,
gdy centralka sygnalizacji pożaru jest wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę),
o należy dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać
centralkę,
o po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji
sygnalizacji pożaru.
o podłączenie lokalnego sytemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania i monitorowanie
systemu do PSP.
§ umowa z firmą monitorującą lokalny system sygnalizacji pożaru,
§ protokół odbioru urządzeń monitorujących, z potwierdzeniem sprawności technicznej
podłączenia monitorującego lokalny system sygnalizacji do PSP,
§ przyjęty czas opóźnienia w monitorowaniu sygnału alarmowego do PSP (zaleca się aby był
on nie dłuższy niż 3 min.),
§ instrukcja obsługi - wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmu,
§ książka pracy urządzenia monitorującego, do której należy wpisywać przeprowadzone
kontrole urządzeń monitorujących, dokonywane naprawy i uzupełnienia urządzeń,
§ zapewnienie przez firmę monitorującą przeszkolenia pracowników obsługujących urządzenie.


Instalacja oświetlenia awaryjnego


Zgodnie z PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - w celu sprawdzenia:
1. oświetlenia bezpieczeństwa - należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe i zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie bezpieczeństwa, a następnie zmierzyć średnie natężenie oświetlenia na płaszczyznach roboczych (decydujących o bezpieczeństwie osób). Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:
o oświetlenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie nie dłuższym niż 15 sek. po zaniku oświetlenia
podstawowego,
o średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa zmierzone na płaszczyznach roboczych stanowi
wartość co najmniej 10 % wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego,
2. oświetlenia ewakuacyjnego - należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe (a jeżeli
istnieje, także oświetlenie bezpieczeństwa), zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie
ewakuacyjne, a następnie zmierzyć natężenie oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Pomiary
należy wykonać w osi dróg ewakuacyjnych, w miejscach gdzie spodziewana jest najniższa
wartość natężenia oświetlenia. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:
o oświetlenie ewakuacyjne pojawi się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów
 oświetlenia elektrycznego,o w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie jest mniejsze niż 0,5 lx.
W przypadku, gdy oświetlenie bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję oświetlenia ewakuacyjnego,
czas jego pojawienia się po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być nie dłuższy niż 2 sek.
Wymienione wyżej próby należy przeprowadzić w godzinach wieczornych (po zapadnięciu zmroku) lub
nocnych. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół.
Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację
producenta o czasie pracy urządzenia - np. dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż
oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku
w czasie 2 h od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego (zgodnie z PN - 92/N
01256/02).


Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa


Zgodnie z PN-B-02865 instalacja przed jej włączeniem do eksploatacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z projektem oraz z wymaganiami zawartymi w normie.
1. Warunkiem przystąpienia do badań jest przedstawienie:
o projektu,
o dziennika budowy,
o oświadczenia wykonawcy o zgodności instalacji z projektem i naniesionymi zmianami,
o protokołów odbiorów częściowych tych fragmentów instalacji, które zostały zakryte.
2. Przewidziany w normie program badań określa:
o sprawdzenie zgodności z projektem instalacji uwzględniając zapisy w dzienniku budowy oraz
inne przedstawione dokumenty,
o oględziny zewnętrzne prowadzenia przewodów zasilających i sytuowania hydrantów,
o sprawdzenie sposobu instalowania zaworów hydrantowych i oznakowania hydrantów pod
kątem zgodności z wymaganiami PN-92/N-01256/01,
o sprawdzenie wymiarów (średnic przewodów, na których są zainstalowane hydranty
zewnętrzne),
o sprawdzenie możliwości podłączenia węży pożarniczych,
o sprawdzenie wydajności wodnej - należy przeprowadzić za pomocą urządzeń pomiarowych
o klasie dokładności co najmniej 2,5 przy całkowicie otwartym zaworze hydrantowym; podczas
odbioru sprawdzeniu podlega wydajność każdego z zainstalowanych hydrantów (test),
o sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch lub czterech
hydrantów położonych najbardziej niekorzystnie pod względem hydraulicznym na jednej
kondygnacji i w jednej strefie pożarowej (test),
o sprawdzenie ciśnienia - należy przeprowadzić przy całkowicie otwartych zaworach
hydrantowych za pomocą manometru wg PN-88/M-42304, klasy dokładności co najmniej 1,6;
przy odbiorze sprawdzenia dokonuje się dla wszystkich zainstalowanych zaworów podczas
pomiaru wydajności lit. g) (test).
3. Instalację należy uznać za zgodną z wymaganiami normy jeżeli wyniki wszystkich badań
są pozytywne a instalacja jest wykonana zgodnie z projektem.


Sieć wodociągowa przeciwpożarowa


Ze względu na brak uregulowań normatywnych zaleca się stosowanie podobnej metodyki postępowania jak przy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.
Urządzenia do usuwania dymu - klapy dymowe
1. Klapy dymowe
Zgodnie z Instrukcją nr 331 Instytutu Techniki Budowlanej firma wykonująca system oddymiający
po zakończeniu prac powinna załączyć do protokołu odbioru następujące dokumenty:
o aprobatę techniczną (deklaracja zgodności) na zainstalowane urządzenia,
o instrukcję eksploatacji i obsługi urządzeń,
o instrukcję badania i konserwacji łącznie z listą części zamiennych,o rysunki na których są uwidocznione położenie i niezbędne parametry wszystkich
zainstalowanych urządzeń.
Program odbioru urządzeń przewiduje:
o sprawdzenie parametrów technicznych klap,
o sprawdzenie zadziałania klap - za pomocą każdego z przycisków sterujących (zamknięcie
i otwarcie),
o sprawdzenie czasu otwarcia klap,
o sprawdzenie kąta otwarcia klap.
2. Urządzenia zapobiegające zadymieniu
Program odbioru poszczególnych instalacji i urządzeń przewiduje:
o instalacja nadciśnieniowa na klatkach schodowych i przedsionkach oddzieleń pożarowych:
§ sprawdzenie parametrów technicznych klap odcinających zgodnie z dokumentacją,
§ sprawdzenie zadziałania klap odcinających,
§ sprawdzenie czasu otwarcia klap przesłaniających wentylatory nadciśnieniowe,
§ sprawdzenie czasu po jakim zostanie osiągnięte założone nadciśnienie,
§ sprawdzenie sprawności klap lub innych urządzeń regulujących nadciśnienie,
o instalacja oddymiająca:
§ sprawdzenie zadziałania klap odcinających,
§ sprawdzenie działania wentylatorów oddymiających oraz porównanie wyników pomiarów
z parametrami wentylatorów na tabliczkach znamionowych,
§ sprawdzenie parametrów technicznych klap odcinających zgodnie z dokumentacją
i aprobatami technicznymi,
§ pomiar wydajności wentylacji oddymiającej z odniesieniem do założeń projektowych,
§ pomiar wydajności wentylacji kompensacyjnej z odniesieniem do założeń projektowych
(przy uwzględnieniu równomierności oddymiania),
o drzwi dymoszczelne:
§ sprawdzenie parametrów technicznych drzwi zgodnie z dokumentacją,
§ sprawdzenie działania trzymaków elektromagnetycznych i zamknięcia drzwi,
§ sprawdzenie działania rygli elektromagnetycznych drzwi ewakuacyjnych pracujących
w systemie kontroli dostępu,
§ sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi (kolejność zamykania oraz szczelność po
zamknięciu).


Instalacja rozgłoszeniowa


Program odbioru instalacji powinien przewidywać:
· sprawdzenie dokumentacji w zakresie stosownych uzgodnień i dokonanych zmian w czasie realizacji inwestycji,
· sprawdzenie rozmieszczenia głośników oraz innych urządzeń nagłaśniających i alarmujących (dot. inst. SAP i SUG) na poszczególnych kondygnacjach,
· przeprowadzenie testu - działania wszystkich głośników oraz innych urządzeń nagłaśniających i alarmujących,
· sprawdzenie możliwości selektywnego podawania komunikatów o ewakuacji.
Wykonawca instalacji powinien dołączyć do urządzenia instrukcję obsługi i konserwacji oraz wykaz
części zamiennych.

 

Dźwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych


Program odbioru dźwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych powinien przewidywać:
· sprawdzenie wymiarów gabarytowych dźwigu (2,10 x 1,10 m),
· sprawdzenie nośności dźwigu (min. 1000 kg),
· sprawdzenie maksymalnego czasu przejazdu między najniższym i najwyższym przystankiem (max. 60 sek.),
· sprawdzenie sposobu sterowania dźwigiem w trybie pracy alarmu pożarowego (np. kluczykiem),
· sprawdzenie możliwości komunikowania się intercomowego pomiędzy kabiną dźwigu a pomieszczeniem ze stałym nadzorem oraz z przystankiem podstawowym (parter) w czasie alarmu pożarowego,
· sprawdzenie systemu monitorowania stanu położenia dźwigu w przypadku alarmu pożarowego,
· sprawdzenie skuteczności zadziałania instalacji (urządzeń) do oddymiania szybu dźwigu.


Drzwi, bramy, żaluzje i okna przeciwpożarowe


Program działań odbiorowych powinien przewidywać:
· sprawdzenie odporności ogniowej (na tabliczkach znamionowych) oraz porównanie tych wartości z założeniami projektowymi,
· sprawdzenie wyposażenia w osprzęt typu samozamykacze, regulatory kolejności zamykania, dźwignie antypaniczne,
· sprawdzenie samoczynnego zamykania (uruchamianego przez sygnał z instalacji sygnalizacji pożaru) elementów będących w trybie pracy w warunkach normalnych w pozycji otwartej,
· sprawdzenie działania rygli elektromagnetycznych drzwi ewakuacyjnych pracujących w systemie kontroli dostępu.


Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


Program działań odbiorowych powinien przewidywać:
· sprawdzenie lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu wg założeń projektowych,
· sprawdzenie zakresu wyłączania obwodów instalacji elektrycznej z jednoczesnym uruchomieniem urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej takich jak pompy pożarowe instalacji hydrantowej i urządzeń tryskaczowych, wentylacja pożarowa (oddymiająca), instalacja rozgłoszeniowa, dźwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych.


Agregat prądotwórczy


Program działań odbiorowych powinien przewidywać:
· sprawdzenie mocy agregatu poprzez odczytanie wartości z tabliczki znamionowej producenta i porównanie z wartościami przyjętymi w założeniach projektowych,
· wykonanie próby automatycznego uruchomienia agregatu przy całkowitym odcięciu zasilania
budynku energią elektryczną z sieci miejskiej z jednoczesnym uruchomieniem urządzeń
służących ochronie przeciwpożarowej budynku; w przypadku gdy z agregatu prądotwórczego
będą zasilane inne instalacje i urządzenia nie związane z ochroną przeciwpożarową budynku
próbę należy prowadzić przy włączonym przeciwpożarowym wyłączniku prądu,
· sprawdzenie czasu automatycznego uruchomienia agregatu prądotwórczego - czas uruchomienia
agregatu i osiągnięcia pełnej mocy powinien mieścić się w przedziale 5÷15 sek.

  


Dla każdego z w/w odbiorów technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych należy sporządzić protokół, odrębny dla każdej instalacji, urządzenia (grupy urządzeń) lub elementu (grupy elementów), zawierający:
· datę i miejsce odbioru,
· skład komisji odbiorowej,
· opis instalacji, urządzenia lub elementu,
· potwierdzenie zgodności wykonania z założeniami projektowymi,
· wyniki przeprowadzonych prób,
· potwierdzenie prawidłowości działania instalacji, urządzenia lub elementu.

Protokóły z odbiorów wewnętrznych technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych jak wyżej (stosownie do zakresu ich występowania w obiekcie), łącznie z aprobatami technicznymi, certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, oświadczeniami itp., powinny być przedłożone przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolno-rozpoznawczych przed zajęciem stanowiska w sprawie możliwości użytkowania obiektu.